Dataskyddspraxis - villkor

Sekretesspolicy

BREAK PRO Pausgymnastikprogram

Ergo Pro Oy / Break Pro Finland

FO-nummer 2744833-1

Break Pro Oy

FO-nummer 2841713-1

Adress: Nybolandskanten 3B2, 01670 Vanda, Finland

Telefon: +358 40 5068919

E-post: info@breakpro.fi

Inledning

Det finska företaget Ergo Pro Oy och Break Pro Oy (i fortsättningen ”Break Pro”) sörjer för ett korrekt dataskydd när du använder dess tjänster.  Vi har fastställt en policy enligt vilken dina uppgifter behandlas och skyddas.

Break Pro övervakar de personuppgifter du gett oss och ansvarar för behandlingen av uppgifterna enligt EU:s dataskyddsförordning 2016/679 och finsk lag.

 1. Insamling av uppgifter

När du tar programmet i bruk sparar vi din e-postadress och din offentliga IP-adress.

Vid installering av programmet med ”full.msi” och ”small.msi” insamlas inga uppgifter.

2.1. Förvaring av uppgifter

Uppgifterna vi samlat in av dig förvaras inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

2.2. Användning av uppgifter

De insamlade uppgifterna används till administration av programmets nyttjanderätt.

Dina uppgifter sparas så länge det är nödvändigt för ovannämnda ändamål eller så länge lagen stadgar.

 1. Överlåtande av uppgifter till tredje parter

Vi säljer eller byter inte och överför inte på annat sätt personuppgifter som gör det möjligt att identifiera dig till utomstående parter. Detta gäller inte betrodda tredje parter som hjälper oss upprätthålla programmet eller sköta vår affärsverksamhet, men dessa parter har också förbundit sig att behandla uppgifterna konfidentiellt.

I övrigt överlåter vi uppgifter endast i situationer där lagen kräver det, när målet är att utreda eller förhindra olaglig verksamhet.

 1. Skydd av uppgifter

Vi använder kryptering med den senaste tekniken för att skydda uppgifter vi skickar via nätet.

Endast anställda som ska utföra en viss arbetsuppgift (t.ex. fakturering) kan använda dina uppgifter. Datorerna/servrarna som innehåller uppgifter som möjliggör identifiering förvaras i en säker miljö.

 1. Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att när som helst be om information om de personuppgifter vi har om dig (gratis en gång per år). Begäran bör skickas skriftligt och undertecknad till vår kundservice. Om uppgifterna som gäller dig är felaktiga, bristfälliga eller onödiga kan du be om korrigering eller radering.

Du har rätt att överklaga hos dataskyddsombudsmannen om dataskyddsförpliktelserna inte uppfylls. Du kan kontakta oss antingen per post på adressen Break Pro, Nybolandskanten 3 B 2, 01670 Vanda, Finland eller per e-post på adressen info@breakpro.fi eller per telefon +358 40 5068919.

 1. Samtycke

Genom att använda programmet samtycker du till sekretesspolicyn.

Personuppgiftsansvarig

Ergo Pro Oy / Break Pro Finland / Break Pro Oy
Janne Rajakallio
Nybolandskanten 3 B 2
01670 Vanda
Finland
Gsm: +358 (0)40 506 8919
E-mail: info@breakpro.fi

 

SLUTANVÄNDARENS LICENSAVTAL

BREAK PRO Pausgymnastik-appen, som finns i App Store och Google Play Store, säljs inte utan licensieras till dig – du får alltså användningsrätt till den enligt dessa avtalsvillkor. Användningsrätten förutsätter att du först godkänt detta licensavtal mellan dig och Break Pro Oy (konsumenter) eller Break Pro Finland (företagskunder). Appen kallas i fortsättningen ”Den licensierade appen”. Break Pro Oy eller Break Pro Finland, i fortsättningen “Licensgivaren”, beviljar inte och kan inte bevilja större rättigheter till Den licensierade appen än detta licensavtal anger.

 1. Licensens innehåll: Licensgivaren beviljar dig en ej överförbar licens att använda Den licensierade appen på vilken som helst Apple-enhet (iOS, macOS) eller enhet som använder Android- eller Windows-operativsystem, som du äger eller innehar och för andra än kommersiella syften. Reglerna i detta licensavtal gäller allt innehåll och alla tjänster som hör till Den licensierade appen, samt de uppdateringar som licensieraren levererar och som ersätter eller kompletterar den ursprungliga licensierade appen. Du får inte dela Den licensierade appen eller göra den tillgänglig över nätet så att den kan användas på flera enheter samtidigt. Du får inte överföra, dela eller underlicensiera Den licensierade appen och om du säljer din enhet till en tredje part måste du avlägsna Den licensierade appen från enheten innan försäljningen. Du får inte kopiera (förutom enligt denna användningsrätt), ta isär, försöka få källkoden till, modifiera eller skapa derivat, uppdateringar eller delar av dem till Den licensierade appen (förutom och endast i den utsträckning som någon av nämnda begränsningar är förbjudna i tillämplig lag)
 2. Samtycke till användning av uppgifterna: Du godkänner att Licensgivaren kan samla in och använda tekniska uppgifter och uppgifter i anslutning till dem – inklusive, men inte endast, tekniska uppgifter om enheten, systemet och programvaran samt periferienheter – som samlas in tidvis för att underlätta erbjudandet av uppdateringar, produktstöd och andra tjänster (om sådana finns) som har att göra med Den licensierade appen. Licensgivaren kan använda uppgifterna för att förbättra sina produkter och erbjuda dig tjänster eller teknologi, förutsatt att uppgifterna är i en form som gör att du inte kan identifieras personligen.
 3. Detta licensavtal gäller tills du eller Licensgivaren säger upp det. Din användningsrätt slutar automatiskt om du inte följer avtalsvillkoren.
 4. Ingen garanti: Du inser och godkänner att användningen av Den licensierade appen alltid sker på ditt eget ansvar. I den mån tillämplig lag tillåter levereras Den licensierade appen och tjänsterna som levereras med den ”som sådana” och ”sådana de är”, med sina fel och utan någon garanti. Licensgivaren bestrider alltså alla garantier och villkor rörande Den licensierade appen eller tjänster, antingen uttryckliga, implicita eller lagstadgade, inklusive men inte begränsat till antagna garantier och/eller villkor gällande kommersiell användbarhet, tillfredsställande kvalitet, lämplighet för visst ändamål, exakthet och okränkbarhet av tredje parters rätt. Muntliga eller skriftliga uppgifter eller råd som ges av Licensgivaren eller en av Licensgivaren befullmäktigad representant får inte göras till en garanti. Om du upptäcker fel eller brister vid användningen av Den licensierade appen eller tjänsterna, svarar du själv för alla behövliga underhålls- och reparationskostnader. Inom vissa jurisdiktionsområden tillåts inte begränsning av konsumentens lagliga tillämpliga rättigheter i fråga om implicit garanti eller begränsningar, så det förutnämnda uteslutandet eller begränsningarna gäller inte nödvändigtvis dig.
 5. Ansvarsbegränsning. I den utsträckning det inte förbjuds i lag är Licensgivaren i inget fall ansvarig för personskador eller tillfälliga, särskilda, indirekta eller medelbara skador, inklusive utan begränsning skador som orsakas av förlust av vinster, förlust av information, avbrott i affärsverksamheten eller andra kommersiella skador eller förluster som orsakas av och har samband med användning av eller oförmåga att använda Den licensierade appen, oberoende av ansvarsteori (avtal, skadeersättning eller annan) och trots att Licensgivaren meddelats att sådana skador är möjliga. Inom vissa användningsområden tillåts inte ansvarsbegränsning i fråga om personskador eller tillfälliga eller indirekta skador, så denna begränsning gäller inte nödvändigtvis dig. Licensgivarens helhetsansvar för alla skador kan i inget fall (utom om lagen som gäller personskador kräver det) överstiga 60 euro. Ovannämnda begränsningar gäller även om ovannämnda korrigeringsåtgärd inte skulle motsvara sitt syfte.
 6. Licensgivaren förbehåller sig rätten att när som helst och utan förhandsanmälan ändra villkoren i detta licensavtal. Licensgivaren strävar dock till att alltid på förhand meddela om ändringar i licensavtalet.
 7. På dessa licensavtalsvillkor tillämpas finsk lag alltid när det är möjligt enligt gällande lagar.
 1. Allmänt

Dessa villkor tillämpas på alla beställningar som kunden (i fortsättningen ”du”) gör hos Break Pro Oy, (FO-nummer 2841713-1). Dessa villkor tillämpas även då du börjar en gratis provperiod med BREAK PRO Pausgymnastikprogrammet och när du vill fortsätta använda programmet mot avgift efter provperioden. Du kan ta i bruk BREAK PRO Pausgymnastikprogrammet på Break Pro Oy:s webbplats www.breakpro.fi, i vår webbutik, AppStore och Google Play Store.

BREAK PRO är ett Pausgymnastikapp som finns för följande operativsystem: Windows 7, 8.1. och 10, Android och iOS. Minimikraven är Android version 7.0 och iOS version 11.0.

BREAK PRO Pausgymnastikapp är planerat av skickliga fysioterapeuter och är avsett för att pausera arbetet och förbättra ergonomin och arbetshälsan. BREAK PRO påminner dig om pausgymnastiken med de intervaller eller på de klockslag du vill. Pausgymnastikvideor som är inspelade i andlöst vackra finska strandlandskap instruerar dig i uppiggande pausgymnastik. Klicka och se programmets viktigaste egenskaper här.

BREAK PRO:s pausgymnastikvideor laddas första gången ner över nätet och enheten behöver därför ha en fungerande nätanslutning. När videorna laddats ner behövs nätanslutningen inte längre.

Genom att använda tjänsten eller göra en beställning godkänner du dessa Leveransvillkor, Slutanvändarens licensavtal och Dataskyddspraxisen. Försäkra dig om att du läst och förstått villkoren innan du tar tjänsten i bruk.

Programmet kan användas av vuxna samt av personer under 18 år med vårdnadshavarens samtycke. En förutsättning för användningen är att en myndig vårdnadshavare godkänner ovannämnda villkor innan användningen börjar. Beställningen kan göras endast av en person som är minst 18 år och myndig.

Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa villkor utan förhandsanmälan. På beställningen tillämpas de villkor som syns på Break Pro:s webbplats och i webbutiken då beställningen görs.

 1. Gratis provperiod utan förbindelser

Innan du fattar köpbeslutet kan du prova programmet gratis i 14 dagar utan förbindelser.

Break Pro Oy beviljar rätten till gratis provtid enligt eget övervägande och kan begränsa användningen av gratis provtid för att hindra missbruk. Vi förbehåller oss rätten att avbryta en gratis provperiod om det framkommer att du inte är berättigad till den. Om du till exempel har eller nyligen haft (inom de senaste 12 månaderna) en gratis provperiod av BREAK PRO är du inte berättigad till gratis provtid.

Du kan börja en gratis provperiod på Break Pro Oy:s webbsidor www.breakpro.fi, i Apples AppStore eller Google Play Store. Logga in i programmet med din e-postadress och mata in aktiveringskoden du fått till din e-postadress i det tomma fältet. Skriv aktiveringskoden i aktiveringsfältet, på samma ställe som du tidigare skrev din e-postadress.

Om du inte hittar e-postmeddelandet, kolla om det hamnat bland skräpposten. När aktiveringskoden matats in kan programmet användas.

För att möjliggöra tidsinställningsfunktionen: När din enhet frågar om du tillåter att BREAK PRO skickar notiser åt dig, välj ”Tillåt”. Då kan programmet påminna dig om pausgymnastiken. Du kan senare ändra notiserna under Inställningar.

Vi skickar påminnelser via e-post under din gratisperiod. I början får du ett meddelande om att perioden börjat. Om du efter provperioden inte vill fortsätta använda programmet mot betalning du ska då avlägsna programmet från din enhet.

 1. Pris

Efter den kostnadsfria provperioden vill du förhoppningsvis fortsätta använda BREAK PRO Pausgymnastikprogrammets avgiftsbelagda version.

Priset varierar enligt prenumerationsperiodens längd och meddelas i samband med prenumerationen. När du prenumererar på programmet kan du installera det på 5 enheter du personligen använder.

Om du installerar programmet på endast en enhet är priset inte lägre.

 1. Prenumeration / uppsägande av avtal

För att fortsätta använda programmets avgiftsbelagda version bör du göra köpet i AppStore eller Google Play Store och välja önskat betalningssätt. Vid köp i App Store eller Google Play Store kan alla den aktuella butikens betalningssätt användas. När du genomfört köpet i App Store eller Google Play Store kan du med samma licens installera programmet även på din dator (Windows, macOS).

Efter det fortsätter prenumerationen och debiteras per prenumerationsperiod.

 1. Prenumerationsperiodens längd

Prenumerationen fortsätter en period åt gången. Debiteringen sker i början av prenumerationsperioden enligt det betalningssätt du valt, på den kalenderdag som motsvarar dagen då din avgiftsbelagda licenstid började. Betalningsdagen kan ändras till exempel om det betalningssätt du valt misslyckas eller din licenstid började på en kalenderdag som inte finns i alla månader.

 1. Avslutande och annullering av följande prenumerationsperiod

Du kan när som helst avsluta din prenumeration och har då användningsrätt till slutet av den pågående licensperioden. I annat fall börjar en ny period automatiskt när den föregående slutar. Du har inte rätt att annullera den pågående prenumerationsperioden i och med att du ger ditt förhandssamtycke till att användningsrätten börjar direkt när du gör prenumerationen. Inom de gränser lagen tillåter återbetalas inte betalningar. Delvis använda licensmånader eller ett oanvänt program gottskrivs inte heller.

Prenumerationen förnyas automatiskt om den inte annulleras minst 24 timmar innan den pågående perioden slutar. Du kan annullera följande prenumerationsperiod på din enhet under Inställningar och Prenumerationer.

 1. Övriga villkor

Utöver dessa leveransvillkor tillämpas Slutanvändrens licensavtal, som du kan läsa på Break Pro Oy:s webbplats www.breakpro.fi.

För att kunna använda BREAK PRO Pausgymnastikprogrammet måste du också godkänna vår Dataskyddspraxis, som du kan läsa på Break Pro Oy:s webbplats www.breakpro.fi.

 1. Kundservice

Vi betjänar dig gärna på adressen info@breakpro.fi

 1. Tillämplig lag och tvistesituationer

Finsk lag. I eventuella tvistesituationer finns mer information här https://www.kuluttajariita.fi/sv/

 1. Företagsuppgifter

Break Pro Oy

Nybolandskanten 3 B 2

01670 Vanda

Finland

FO-nummer 2841713-1

Moms-nr: FI28417131

Kontaktuppgifter: Break Pro Oy

E-post: info@breakpro.fi

Telefon: +358405068919

BREAK PRO PAUSGYMNASTIKPROGRAMMETS ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR – FÖRETAGSKUNDER

25.5.2020

Dessa allmänna leveransvillkor (i fortsättningen Leveransvillkoren) definierar de villkor enligt vilka Ergo Pro Oy med bifirman Break Pro Finland (i fortsättningen Breakpro), levererar och/eller säljer samt mottagaren av leveransen (i fortsättningen Kunden) mottar och/eller köper användningsrätten till Breakpros pausgymnastikprogram 3.0 och kommande versioner (i fortsättningen Pausgymnastikprogrammet). Programmet kan användas med operativsystemen Windows, MacOS, Android och iOS.

1 Användningsrättens innehåll

1.1 Innehållet i Pausgymnastikprogrammets användningsrätt kan definieras noggrannare i den offert (i fortsättningen Offerten) som ges till Kunden eller i ett avtal e.d. (i fortsättningen Avtalet), där Leveransvillkoren finns som bilaga. Kunden ansvarar för att personalen förbinder sig att i tillämpliga delar följa Leveransvillkoren och eventuella villkor och förpliktelser som anges i Offerten och Avtalet. Kunden har inte rätt att sälja vidare eller i övrigt sprida sin användningsrätt till Pausgymnastikprogrammet.

1.2 Priserna (i fortsättningen Användningsersättningen) på användningsrätten till Pausgymnastikprogrammet i den aktuella prislistan anges utan skatt. På Användningsersättningen tillkommer moms. Användningsersättningen kan definieras noggrannare i Avtalet eller Offerten. Breakpro förbehåller sig rätten att ändra Användningsersättningen och strävar till att alltid meddela Kunden på förhand om ändringarna.

1.3 Dagen då Pausgymnastikprogrammet levereras åt kunden (i fortsättningen Leveransdagen) kan definieras i Avtalet eller Offerten. Om inget annat framkommer i Avtalet eller Offerten är Leveransdagen den dag då Kunden mottar installationsmediet och/eller de uppgifter som behövs för ibruktagande av Pausgymnastikprogrammet som Kunden beställt.

1.4 Kunden förbinder sig att iaktta det överenskomna användarantalet för Pausgymnastikprogrammet. Användningsersättningen bestäms utifrån användarantalet om inget annat avtalats. Kunden har rätt att installera och använda Pausgymnastikprogrammet för så många användare som man kommit överens om i Offerten eller Avtalet, t.ex. enligt den användarmängd som anges på produktförpackningen.

1.5 Kunden får inte installera eller använda Pausgymnastikprogrammet i strid med Leveransvillkoren, Avtalet eller Offerten.

1.6 Om inget annat kommits överens i Offerten eller Avtalet är rätten att använda Pausgymnastikprogrammet i kraft tills vidare. Avtalsparterna kan säga upp användningsrätten till Pausgymnastikprogrammet en månad innan följande faktureringsperiod börjar.

1.7 Leveransvillkoren tillämpas inte på eventuella andra tjänster eller produkter som Breakpro erbjuder. Deras leverans- och användningsvillkor avtalas separat.

2 Leveransvillkor

2.1 Kunden betalar Användningsersättning enligt Breakpros aktuella prislista och enligt en faktura som skickas i början av varje faktureringsperiod (12 mån.) inom trettio dagar (30 d) från fakturans datum, om inte annat kommits överens i Avtalet eller Offerten.

2.2 Användningsersättningen betalas till Breakpros konto IBAN: FI34 1400 3000 1374 04

BIC/SWIFT NDEAFIHH.

2.3 Breakpro förbehåller sig rätten att begränsa eller förbjuda användningen av Pausgymnastikprogrammet om Användningsersättningen eller en del av den inte betalts i tid.

2.4 Om betalningen av Användningsersättningen försenas är Kunden skyldig att betala en årlig förseningsränta på åtta procent (8 %) på det försenade beloppet. Om betalningen måste drivas in svarar Kunden också för skäliga indrivningskostnader.

2.5 Breakpro levererar användningsrätten till Pausgymnastikprogrammet som sådan. Programmets oklanderlighet och godkännandet av det kan inte påverkas till exempel av att Kunden inte hittar en lämplig användning för det.

2.6 Kunden ansvarar för de åtgärder som krävs för att Pausgymnastikprogrammet ska kunna installeras och tas i bruk.

3 Tilläggskostnader

3.1 Breakpro kan av Kunden utöver Användningsersättningen uppbära en avgift eller ersättning enligt aktuell prislista för arbete och/eller kostnader som uppkommit efter Leveransdagen t.ex. om Kunden beställer konsultation i anslutning till installeringen eller ibruktagandet av Pausgymnastikprogrammet, oberoende av varför Kunden beställer jobbet av Breakpro. Sådana extra arbeten måste man alltid komma överens om separat och de kräver Kundens medgivande.

3.2 Kunden ansvarar på egen bekostnad för alla datorer, program och deras kompatibilitet som krävs för att Pausgymnastikprogrammet ska kunna användas.

4 Upphovsrätten

4.1 Breakpro överlåter inte åt Kunden upphovsrätten eller andra immateriella rättigheter till någon del av Pausgymnastikprogrammet eller dess innehåll, såsom videor eller fotografier, grafik, varumärken, instruktions- eller underhållsdokument eller Pausgymnastikprogrammets teknologi, t.ex. programmet som består av programspråk.

4.2 Kunden förbinder sig till att aldrig utan skriftligt tillstånd från Breakpro göra ändringar, korrigeringar eller tillägg i Pausgymnastikprogrammet, att inte visa det offentligt, hyra ut eller sprida det till tredje parter eller ge det vidare för spridning samt att inte göra eller låta göra kopior av programmet eller delar av det. Åtgärder som gäller Pausgymnastikprogrammets funktioner, kopiering av koden eller ändring av formen mer än upphovsrättslagen tillåter är inte tillåtna. Kunden förbinder sig att utan onödigt dröjsmål förstöra alla sina eventuella kopior av Pausgymnastikprogrammet eller dess delar när användningsrätten upphört. Om Kunden har önskemål eller frågor gällande förutnämnda saker eller annat som rör Leveransvillkoren förbinder sig Kunden att i god tid kontakta Breakpro om dem.

4.3 Om Pausgymnastikprogrammet modifieras enligt Kundens och Breakpros överenskommelse med Kundens egna bilder eller texter har Kunden alla rättigheter till dessa och rättigheterna övergår inte till Breakpro.

4.4 Pausgymnastikprogrammet innehåller även material som ägs av tredje parter, t.ex. ljudmaterial på licens av en tredje part. Även till dem överlåts åt Kunden endast användningsrätten enligt Leveransvillkoren och enligt Breakpros rätt att överlåta dem.

5 Korrigering av skador och fel

5.1 Breakpro ansvarar inte för direkta eller indirekta skador som orsakas i samband med användningen av Pausgymnastikprogrammet eller dess delar. För direkta skador ansvarar Breakpro endast om de orsakats avsiktligt eller fräckt av Breakpro. Breakpro ansvarar inte för problem i Kundens egna system eller apparater.

5.2 Breakpro beviljar ingen garanti på Pausgymnastikprogrammet och ingen underhållstjänst, om inte annat överenskoms innan Leveransdagen.

5.3 Risken för varan i fråga om Pausgymnastikprogrammet övergår till Kunden på Leveransdagen.

6 Sekretess

6.1 Avtalsparterna förbinder sig att betrakta som konfidentiella de material, uppgifter och affärshemligheter de fått av varandra och som är märkta som konfidentiella eller som måste förstås som sådana.

7 Övriga villkor

7.1 Leveransvillkoren kan inte som sådana betraktas som en offert.

7.2 Breakpro har rätt att överföra Avtalet eller ett avtal som grundar sig på Offerten till ett företag inom samma koncern.

I övrigt får avtal inte överföras till tredje parter utan båda avtalsparternas skriftliga samtycke.

7.3 Breakpro ansvarar inte för några personskador, smärtor eller andra skador. Pausgymnastikprogrammets övningar är planerade av proffs och lämpar sig för friska personer.

7.4 Breakpro har rätt att använda Kundens namn och logo i referensbruk och i sina marknadsföringsmaterial.

7.5 Breakpro eller Kunden ansvarar inte för skador som orsakas av ett försummat åliggande i Leveransvillkoren, Offerten eller Avtalet, om orsaken till försummelsen är ett oöverkomligt hinder (force majeure), som förhindrar eller försenar utförandet och som ligger utanför avtalspartens påverkningsmöjligheter. Tiden inom vilken leveransvillkoren eller andra överenskomna åligganden ska utföras förlängs tills verkningarna av nämnda omständigheter upphört.

7.6 Om Leveransvillkoren och Offerten eller Avtalet är motstridiga följs i första hand Avtalet, i andra hand Offerten och i tredje hand Leveransvillkoren.

7.7 I Leveransvillkoren, Offerten och Avtalet följs finsk lag. Oenigheter i fråga om dessa löses om möjligt genom förhandlingar mellan avtalsparterna. Om detta inte lyckas löses oenigheterna i Vanda tingsrätt.

7.8 BREAK PRO Pausgymnastikprogrammets Allmänna Leveransvillkor träder i kraft 1.7.2018 och tillämpas på leveransen av Pausgymnastikprogrammets version 3.0 och senare versioner. Breakpro förbehåller sig rätten att avsluta eller ersätta Leveransvillkoren samt säga upp Avtalet och/eller Offerten med omedelbar verkan om detta är nödvändigt och ett fortsatt avtalsförhållande skulle orsaka orimliga kostnader eller orimligt besvär för Breakpro.

Ergo Pro Oy, med bifirman Break Pro Finland, hemort: Vanda, Adress: Nybolandskanten 3 B 2, 01670 Vanda, FO-nummer: 2744833-1, Moms reg.